Svensk julkonsert med luciatåg, 9:e december 2012   Schwedisches Weihnachtskonzert mit Luciazug, 9. Dezember 2012
Bilder: Jérôme Panoff

Bildquelle: Jérôme Panoff